Hoppa till innehåll

Årsmöte 2023

Gefle Pickleballs årsmöte hålls torsdagen den 16 mars 18:30 hos ProPadelOne / Gävle Padel på Upplandsgatan 17, Gävle.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar är välkomna att närvara och diskutera de frågor som tas upp, medlemmar som under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmötet.

Vi behandlar sedvanliga årsmöteshandlingar samt förslag om stadgeändring och medlemsavgifter för år 2024.

Vi bjuder på något gott att äta och dricka.

Efter årsmötet kommer det att finnas möjlighet att spela pickleball. Om du vill spela, ange detta i anmälan.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Kassörens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 9. Revisorns berättelse för det senaste verksamhetsåret
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2024 (se motion)
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 13. Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Förändring i stadgarna 3:e Kap. 2:a §
  2. Barn och ungdomsverksamhet
  3. Förberedelser och anpassning till NPF
  4. Förändring i stadgar (valberedningen)
 14. Val av:
  1. Ordförande för en tid av 2 år (Henrik Skog)
  2. Kassör för en tid av 1 år (Mikael Fagerström)
  3. 2 st ledamöter för en tid av 2 år (Andreas Löfgren och Johan Wiberg)
  4. 3 st ledamöter för en tid av 1 år (Anders Backman, Christer Backman, Patrik Englin)
  5. Revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  6. 2 st ledamöter av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

Årsmötesdokument

Motioner till årsmötet

Varje medlem har rätt att lämna förslag till årsmötet i form av motioner. Målet med motionerna är att få in förslag på förbättringar från er medlemmar.

Samtliga motioner som inkommit i tid behandlas av styrelsen inför årsmötet. Styrelsen kan föreslå ett beslut till årsmötet med tillhörande motivering. Styrelsen kontrollerar också om ämnet är giltigt för en motion – synpunkter och åsikter behandlas inte som motioner utan det måste vara ett konkret förslag som medlemmarna på årsmötet kan rösta för eller emot.
 • Om du har flera förslag till årsmötet skapar du en motion per förslag.
 • En motion kan skrivas av flera medlemmar tillsammans, ange då namn och personnummer för samtliga.
 • Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 10 mars 16:30.
Skapa motion

Anmälan till årsmötet

Anmälan är obligatorisk och behöver vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 12 mars.

Anmälan